banner

ହେ ଟାର୍ପ |

ହେ ଟାର୍ପ |

  • Hay Tarp Manufacturer Since 1993

    1993 ରୁ ହେ ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦକ |

    ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ହୋଲସେଲ ଘାସ ଟାର୍ପ ଯୋଗାଇଥାଏ ଯାହା ଏକାଧିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ |ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଫସଲକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ବରଫ ଏବଂ ପବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଘାସ ଟାରପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ |ସେଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ମୃଦୁ ପ୍ରୁଫ୍, ଲୁହ, ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧକ |ଅଫ୍ ସିଜନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମର ଘାସକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନ means ତିକ ମାଧ୍ୟମ |ଘାସ କଦଳୀକୁ ଘାସ କଭର ବା ବାଲ୍ କଭର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ |ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଟାର୍ପଗୁଡିକ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଶୁପାଳନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଛାଞ୍ଚ ରଖେ |

    ଆମର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମାଧାନ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ ing ାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ତୁମେ ହୋଲସେଲ ଘାସର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଖୋଜୁଛ, ତେବେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚୟନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |