banner

ମେଶ୍ Tarp

ମେଶ୍ Tarp

  • Mesh Tarp Manufacturer Since 1993

    1993 ଠାରୁ ମେସ୍ ଟାର୍ପ ଉତ୍ପାଦକ |

    ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ବାହ୍ୟ ଗୋପନୀୟତା, ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହୋଲସେଲ ଜାଲ୍ ଟାର୍ ଯୋଗାଏ |ଆପଣ 6′x8 ′ ରୁ 30′x 30 ′ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ |ଜାଲ୍ ଟର୍ପ୍ସଗୁଡିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ UV- ପ୍ରତିରୋଧକ, ଉଚ୍ଚ ଚାପର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ବ ing ାଇଥାଏ |ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ଜାଲ୍ ଟର୍ପ ହେଭିୱେଟ୍ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଥ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଷୟକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଧରିପାରେ |

    ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜାଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ ବିକ୍ରୟ କରିବାରେ ଆମର ପାରଦର୍ଶିତାକୁ ବିସ୍ତାର କରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |ଆମ ଦଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |