banner

ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍

ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍

 • Truck Tarp Manufacturer Since 1993

  1993 ଠାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ |

  ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗ ଚୟନରେ ହୋଲସେଲ ଭିନିଲ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବ |ଟ୍ରକ୍ ଟାରପ୍ ର ଡିଜାଇନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ 16′x27 ′, 4ft ଡ୍ରପ୍ ସହିତ 20′x27 ′, 6′ft ଡ୍ରପ୍ ସହିତ 24′x27 ′ ସହିତ କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାରର ଲମ୍ବର ଟର୍ପ୍ସ |ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରକ୍ ଭାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ପସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି |

  ଫ୍ଲାଟବେଡ୍ ଟ୍ରକିଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ପଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଲମ୍ବର ଟର୍ପସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ, କୋଇଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଟର୍ପ୍ସ |ସେଗୁଡ଼ିକ 100% ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ମୃଦୁପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧକ |ନିରାପଦ ପରିବହନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |

 • Dump Truck Mesh Tarp Manufacturer Since 1993

  1993 ପରଠାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଜାଲ୍ ଟାର୍ପ ନିର୍ମାତା |

  ବିଭିନ୍ନ ରୋଲ୍ ଅପ୍ ଟର୍ପ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ହୋଲସେଲ ଡମ୍ପର ଟ୍ରକ୍ ଜାଲ୍ ଟାର୍ ଯୋଗାଏ |ଆପଣ 8′x18 ′ ରୁ 8′x 35 ′ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୟନ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ |ଡମ୍ପିଂ ଟ୍ରକ୍ ଜାଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଆବ୍ରାସନ୍-ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧକ, ଡମ୍ପିଂ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଖଣି କିମ୍ବା ଆବର୍ଜନା କାର୍ଗୋକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରେ |ଆମର କମ୍ପାନୀର ଡମ୍ପିଂ ଟ୍ରକ୍ ଜାଲ୍ ଟାର୍ ଖଣି ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ |

  ଏହି ଡମ୍ପିଂ ଟ୍ରକ୍ ଜାଲ୍ ଟର୍ପ୍ସର ବହୁଳ କ୍ରୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି?ଡାଣ୍ଡେଲିଅନରେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ ଯୋଗାଇ ପାରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ |ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନନ୍ୟ କ ques ଶଳ ଯୋଡିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ |