banner

ଭିନିଲ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ପ |

ଭିନିଲ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ପ |

  • Truck Tarp Manufacturer Since 1993

    1993 ଠାରୁ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ |

    ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଏକାଧିକ ରଙ୍ଗ ଚୟନରେ ହୋଲସେଲ ଭିନିଲ୍ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯୋଗାଣ କରିପାରିବ |ଟ୍ରକ୍ ଟାରପ୍ ର ଡିଜାଇନ୍ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଷା ଜଳ ସହିତ 16′x27 ′, 4ft ଡ୍ରପ୍ ସହିତ 20′x27 ′, 6′ft ଡ୍ରପ୍ ସହିତ 24′x27 ′ ସହିତ କେତେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକାରର ଲମ୍ବର ଟର୍ପ୍ସ |ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଟ୍ରକ୍ ଭାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଟାର୍ପସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି |

    ଫ୍ଲାଟବେଡ୍ ଟ୍ରକିଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଟ୍ରକ୍ ଟର୍ପଗୁଡିକ ଅତ୍ୟଧିକ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ, ଯେପରିକି ଲମ୍ବର ଟର୍ପସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ, କୋଇଲ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଟର୍ପ୍ସ |ସେଗୁଡ଼ିକ 100% ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍, ମୃଦୁପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ UV ପ୍ରତିରୋଧକ |ନିରାପଦ ପରିବହନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁମୁଖୀତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |