banner

କାନଭାସ୍ ଟାର୍ପ |

କାନଭାସ୍ ଟାର୍ପ |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

1993 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଚାଇନାର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାନଭାସ୍ ଟାର୍ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହୋଇପାରିଛି |ଆମର କାନଭାସ୍ ଟର୍ପସ୍ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଲିଷ୍ଟରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 6 ′ x 8 ′ ରୁ 40 ′ x 60 ′ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

କାନଭାସ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମ, ନିର୍ମାଣ, ଟ୍ରକ୍, ଚିତ୍ର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଏବଂ ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ବର୍ଣ୍ଣନା

1993 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଚାଇନାର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କାନଭାସ୍ ଟାର୍ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହୋଇପାରିଛି |ଆମର କାନଭାସ୍ ଟାରପ୍ସ ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଲିଷ୍ଟରରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ 6 'x 8' ରୁ 40 'x 60' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ |

କାନଭାସ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଅଧିକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଅଟେ |ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଦାମ, ନିର୍ମାଣ, ଟ୍ରକ୍, ଚିତ୍ର, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଏବଂ ଚାଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରାପ୍ତ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ |

ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାନଭାସ୍ ଟାର୍ପ ଖୋଜୁଛ କି?ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କାନଭାସ୍ ଟର୍ପ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବ help ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ!

ତୁମେ ତୁମର ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗ୍ଲାସ୍ ପାତ୍ର ଖୋଜୁଛ କି?ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ଲାସ୍ କାନଭାସ୍ ଟର୍ପ୍ସ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ବ help ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ!

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ସମାପ୍ତ ଆକାର | 6'x8 '8'x12' 12'x16 '16'x24' 20'x20 '30'x30' 40'x60 '
ସାମଗ୍ରୀ 100% ସିଲିକନ୍ ଟ୍ରିଟେଡ୍ ପଲିଷ୍ଟର କାନଭାସ୍ |
ପିଭିସି ଆବରଣ ସହିତ 65% ପଲିଷ୍ଟର କାନଭାସ୍ + 35% କପା କାନଭାସ୍ |
ପିଭିସି ଆବରଣ ସହିତ 100% କଟନ୍ କାନଭାସ୍ |
କପଡା ଓଜନ | 10oz - 22oz ପ୍ରତି ବର୍ଗ ୟାର୍ଡ |
ମୋଟା | 16-36 ମିଲ୍ |
ରଙ୍ଗ କଳା, ଗା ark ଧୂସର, ଆର୍ମି ଗ୍ରୀନ୍, ଟାନ୍, ବ୍ରାଉନ୍, ଅନ୍ୟମାନେ |
ସାଧାରଣ ସହନଶୀଳତା | ସମାପ୍ତ ଆକାର ପାଇଁ +2 ଇଞ୍ଚ |
ସମାପ୍ତ ଜଳ-ପ୍ରତିରୋଧକ |
ଘୃଣ୍ୟ-ପ୍ରତିରୋଧକ |
ଫ୍ଲେମ୍ ରିଟାର୍ଡାଣ୍ଟ |
UV- ପ୍ରତିରୋଧକ |
ମୃଦୁ-ପ୍ରତିରୋଧକ |
ଗ୍ରୋମେଟସ୍ | ପିତ୍ତଳ / ଆଲୁମିନିୟମ୍ / ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ |
କ Techn ଶଳ | ପେରିମିଟର ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ସିମ୍ |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର RoHS, REACH |
ୱାରେଣ୍ଟି 3-5 ବର୍ଷ

ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ

Weather Protection

ପାଣିପାଗ ସୁରକ୍ଷା

Outdoor Vehicle Covers

ବାହ୍ୟ ଯାନ କଭର |

Home-Improvement

ଗୃହ ଉନ୍ନତି

Construction-Projects

ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ

Camping-&-Awning-

ଖାଉଟି ଏବଂ ଚେତନା |

Cross-Industry

କ୍ରସ୍-ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ |

ହୋଲସେଲ କାନଭାସ୍ ଟାର୍ପ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ .ାନ୍ତୁ |

ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ |
ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେପରିକି ସେନା ସବୁଜ, ଟାନ୍, ଗା dark ଧୂସର ଇତ୍ୟାଦି | ଅନ୍ୟତମ ଜଣାଶୁଣା କାନଭାସ୍ ଟାର୍ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ, ଆମେ ଘରର ଉନ୍ନତି, ବାହ୍ୟ ଶିବିର, ଗୋଦାମ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କପଡା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା | ।

ପ୍ରମାଣିତ କଞ୍ଚାମାଲ |
ଆପଣଙ୍କୁ ନମନୀୟତା ଏବଂ ବଜାରରେ ଏକ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ REACH- ପ୍ରମାଣିତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁ |ଆମର କାନଭାସ୍ ଟର୍ପଗୁଡିକ ପୁନ us ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

ତୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ସେବା କର |
ଆମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବ help ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମର କାନଭାସ୍ ଟର୍ପ୍ସ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ହୋଲସେଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଏକ ମହତ୍ advantage ପୂର୍ଣ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ |

ଦୃ urd ଶିଳ୍ପ କ ech ଶଳ |
ଉପଯୁକ୍ତ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଉନ୍ନତ ସିଲେଇ ସେମ୍, ଡବଲ୍ ଫୋଲ୍ଡ୍ ହେମ୍ ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ଗ୍ରୋମେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ |ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିସ୍ତାରିତ ୱାରେଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ |
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଟର୍ପ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ |ଆମଠାରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିନିଲ୍ ଟର୍ପ କିଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର କଷ୍ଟୋମାଇଜେବଲ୍ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବ grow ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |

ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମେସିନ୍ |

Cutting Machine

କଟିଙ୍ଗ ମେସିନ୍ |

High Frequency Welding Machine

ଉଚ୍ଚ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ୱେଲଡିଂ ମେସିନ୍ |

Pulling Testing Machine

ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଟାଣିବା |

Sewing Machine

ସିଲେଇ ଯନ୍ତ୍ର

Water Repellent Testing Machine

ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ ପରୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର |

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା |

Raw Material

କଞ୍ଚାମାଲ୍

Cutting

କାଟିବା |

Sewing

ସିଲେଇ |

Trimming

ଛେଦନ

Packing

ପ୍ୟାକିଂ

Storage

ଭଣ୍ଡାର

ଡାଣ୍ଡେଲିଅନ୍ କାହିଁକି?

ବିଶେଷଜ୍ଞ ବଜାର ଅନୁସନ୍ଧାନ |

ଗ୍ରାହକ-ଆଧାରିତ ଆବଶ୍ୟକତା |

RoHS- ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କଞ୍ଚାମାଲ |

BSCI ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା |

SOP- ଆଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

ଦୃ urdy ପ୍ୟାକିଂ |
ସମାଧାନ

ଲିଡ୍ ଟାଇମ୍ |
ନିଶ୍ଚିତତା

24/7 ଅନଲାଇନ୍ |
ପରାମର୍ଶଦାତା |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: